Суверенітет

(1).СУВЕРЕНІТЕТ (статті 1,2,4,5,6,7,16,17,18,19,20,   22,24,25,26,33,57,60,65,68, Закони 1,2,3) Предмет формалізації

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави  припинення громадянства України визначаються Законом1.

 Стаття25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються Законом 1. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. № 9-рп/2012 від 12.04.2012}

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону 2.

Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Стаття 19.1 Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.  

Стаття 60. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Стаття 57  Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки.Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому Законом 1 .Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод

Стаття 5.2. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. № 6-рп/2005 від 05.10.2005№ 6-рп/2008 від 16.04.2008} Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. № 6-рп/2005 від 05.10.2005№ 6-рп/2008 від 16.04.2008} Ніхто не може узурпувати державну владу. № 6-рп/2005 від 05.10.2005

Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, — за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому Законом 3.

  Стаття 5.1  Україна є республікою

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. № 3-рп/2012 від 25.01.2012}

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

 Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. (Закон  2)  Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.  На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. (Закон 2) На території України не допускається розташування іноземних військових баз.

Стаття 18.  Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права . Закон 3

Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Стаття 19.2 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. № 7-рп/2009 від 16.04.2009

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. № 10-рп/99 від 14.12.99}Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом. (Закон  9)

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).Державний Гімн України — національний гімн на музику М. Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються Законом 2, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.Столицею України є місто Київ.

СУВЕРЕНІТЕТ  статті 1,2,4,5.2,6,7,16,17,18,   19.1,20,   22,24,25,26,33,57,60,65,68, Закони 1,2,3 Формалізація.

Вхідна інформція: Сайт- Мобільний регістратор громадянина  . Бази данних- органи державної влади і місцевого самоврядування ( Верховна Рада,  Президент, Кабінет Міністрів, Міністерства, відомства, установи, прокуратура, адвокатура, СБУ, ФСУ,МВД, Пенсійний фонд, Суди, обласні, районні  ради і адміністрації ,  сільські ради), банки, підприємства, вузи, школи , інтернати,  партійні, громадянські організації,…

Результат:  Електронний реєстр Автоматизованої  Системи реалізації демократичних засад устрою нашого спільного життя передбачених Конституцією України як сукупність сайтів (Мобільних регістраторів)..

Виконання  задач   підсистеми  СУВЕРЕНІТЕТ забезпечується через активізацію процедур :

С-1 ІДЕНТИФІКАЦІЯ на  Мобільному регістраторі ( МР-С) в рамках блокчейн технології ( свідотство про народження, паспорт,  іднетифікаційний код, водійські права, особиста розрахункова картка , посадовві та слжбові посвідчення*, дипломи та нагороди, інші ідентифікаційні документи та засоби) :

1.Людини (особи) , її сімейного стану , способу спілкування та  місця  проживання на території України (населення України) , в тому числі іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах (стаття 26,33,69,57,68, 22,19.1) , життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека якої є найвища соціальна цінність. права і свободи якої  та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність та  утвердження і забезпечення прав і свобод людини є її головним обов’язком (стаття 3);

2.Громадянина України ( з врахуванням С-1,1),  набуття і припинення громадянства якого  визначаються  статтями 4, 25,24, 10, Законом 1,  громадянина  як   єдиного джерела влади  (виборець, стаття5 ) в Україні  ( народ України).

3.Громадянина України ( з врахуванням С-1.2) , як посадової осіби органів державної влади та місцевого самоврядування (статті 6,7, 19.2, 16,17,18),  та службої осіби в органах влади та поза ними ( стаття 57).

С-2 ІДЕНТИФІКАЦІЯ (враховуючи С-1.2 на  МР-С  в рамках блокчейн технології) громадянина, як  носія  суверенітету України (статті 5, 1, 2) , власника частки суспільного надбання та добробуту,  представника ВІЧЕ України з  правом  здійснювати  контроль виконання  посадовими  особами оргганів  державної влади та органів місцевого самоврядування , службових осіб ( в органах влади чи поза ними)  їх повноважень  ,  відзивати  їх (якщо необхідно- на підставі безпосередньої демократії ) при невиконанні ними їх повноважнь або  спробі узурпування ними влади (прийняття рішень, що протирічать Конституції та законам України),   визначати і змінювати конституційний лад в Україні  ( статті 5, 24).

С-3 ІДЕНТИФІКАЦІЯ (на  МР-С  в рамках блокчейн технології -система  заходів  підготовки , перепідготовки ) громадянина   щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України, (електронне військове посвідчення,  як відображення  системи  цих заходів),  її економічної та інформаційної безпеки,  дій  в екстремальних умовах (землетруси, повені, пожежі,  воєнні дії, тощо) (сттаті 16,17 , 65, 20, Закони 2,3).

С-4 ІДЕНТИФІКАЦІЯ (на МР-С  особистому сайті  в рамках блокчейн технології )  державних нагород (  статі  92 . (5) державні нагороди, (6) військові звання, дипломат ичні ранги та інші спеціальні звання; 106 .(24) вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини,(25)  державні нагородами; резидентські відзнаки та нагородиними). наукових  та виробничих досягнень (стаття 54) громадянина ,як системи  об’єктивної оцінки вкладу у розбудову країни, захисту її суверенітету та територіальної цілісності

С-5. Реєстрація смерті громадянина. Свідоцтво про смерть. Спадкоємкість. Порядок зупинення  дії Мобільного регістратора

С-6 Договір щодо зобов’язань, відповідальності та контролю дій представників органів державної  влади і місцевого самоврядування , відповідальних за забезпечення суверенітету  громадянина і  людини , визначеного процедурами  С-1 –С5. Доля бюджету  у бюджеті сім’ї на утримання органів державної  влади і місцевого самоврядування, відповідальних за захист суверенітету та територіальної цілісності країни  , утримання бюджетних  органів влади (Збройні Сили України, Державна погранслужба України, Національна гвардія , Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Віче, Національна наукова спільнота)

Примітка:

Держава це територія ( стаття 2 ,132,133),  населення (в т.ч. громадяни) ідентифіковані процедурами С-1,1,С-1,2, органи державної влади , ідентифіковані процедурую С-1,3

*) посадовві та слжбові посвідчення* забезпечують доступ до Мобільних регістраторів, що визначають в підсистемі Праця повноваження цих посадових та службових осіб (в органах державної влади та місцевого самоврядування чи поза ними).