Волевиявлення

(2).Волевиявлення(статті абз.3 5,15,34, 35,36,37, 38,39,40, 69,70,71,72,73,74, Закон 12) Предмет формалізації

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. № 2-рп/2012 від 20.01.2012}Здійснення цих прав може бути обмежене Законом  8 в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. 2-рп/2012 від 20.01.2012

Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене Законом8 лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова.Ніхто не може бути увільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова.Цензура заборонена.Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами Укра

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно цією Конституцією і Законом 8 України.Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.Усі об’єднання громадян рівні перед законом

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.у № 7-рп/99 від 06.07.99}Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування, Закон 12.                                                                                                                                                                                                                           

 Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. № 6-рп/2008 від 16.04.2008}                                                                                                                                                                                                           

Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.

Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області. № 6-рп/2008 від 16.04.2008}   

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

Стаття 5 абз.3 Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. № 6-рп/2005 від 05.10.2005№ 6-рп/2008 від 16.04.2008}   

Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, забороняються.Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формуваньНе допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.Заборона діяльності об’єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку.

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. № 4-рп/2001 від 19.04.2001}Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до Закону 8 і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку — з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

(2).Волевиявлення(статтіабз.3 5,15,34, 35,36,37, 38,39,40, 69,70,71,72,73,74, Закон 12) Формалізація.
Виконання  задач   підсистеми ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ забезпечується через активізацію процедур :

Вхідна інформціяЕлектронний реєстр  Автоматизованої  Системи  (АС) реалізації демократичних засад устрою нашого спільного життя передбачених Конституцією України :

Вихідна інформація: Закон про  затвердження результатів проведених  вибоів  Закон прийнятий  референдумом,   Указ на виконання рішення зборів.

В-1.Вибори Президента,  п7 статті 85, стаття 103.  № 5-рп/2014 від 15.05.2014 № 22-рп/2003 від 25.12.2003  № 2952-VI від 01.02.2011№ 742-VII від 21.02.2014} № 5-рп/2014 від 15.05.2014 ,    Закон 13 

В-2.Імпічмент  Президента, стаття 111, № 19-рп/2003 від 10.12.2003 № 1401-VIII від 02.06.2016    

В-3.Вибори  (чергові, позачергові)  депутатів Верховної Ради стаття 77, № 2952-VI від 01.02.2011№ 742-VII від 21.02.2014 , Закон  14

В-4. Вибори депутатів місцевого самоврядування, стаття 141     2952-VI від 01.02.2011   742-VII від 21.02.20                       № 2952-VI від 01.02.2011№ 742-VII від 21.02.2014      2-рп/2013 від 29.05.2013

В-5  Всеукраїнський референдум

 1. за рішенням Верховної ради про зміну території, п2 статті 85, 73 ,72

 2.за рішенням Президента , п6 статті 106, 72 : щодо змін до конституції України, стаття 156,  встановлення та зміни конституційного ладу в Україні  ( ноава Конституція) 

В-6. Вибори у партійних та громадських організаціях статті 40,39.

В-7 Збори ( Віче), щодо  прийняття рішень ( статті 5,34, 38,39): 

7. 1. Позбавлення повноважень  Президента, народного депутата, амністія політувязням

7.2.Вираження недовіри : Уряду та окремим його членам, в т.ч. СБУ, ФСУ, МВД,  Голові  ЦБУ , суддям Вищого та Верховного Суду, Генеральному прокурору та його заступникам, амністія   

7.3.Зміни до Законів , податківамністії ,  

В-8 Збори ( Віче), щодо  прийняття рішень ( статті 5,34, 38,39) (область, район, місто, село).                                                                               

В-9 Договір щодо зобов’язань, відповідальності та контролю дій представників органів державної  влади і місцевого самоврядування , відповідальних за забезпечення волевиявлення  членів  сім’ї визначеного процедурами  В-1 –В-65. Доля бюджету  у бюджеті сім’ї на утримання ОДВ відповідальних за  волевиявлення  громадянина

1 Громадянин, що має право голосу ( виборець) і  процедури  В-1,В-3, В-4,В-6 (вибори) * Позначим “В термін визначений Законом  (статутом В-6), Автоматизована система (АС)” — Система.

1.1 Система вибирає із Електронного реєстра КОЛО виборців відповідно до процедури і  активує Мобільний регістратор  Волевиявлення (МР-В), інформуючи громадянина , шо належить до цього КОЛА, про початок виборчої компанії, започаткованої однією із процедур , підключаючи відповідно  МР-В    до роботи з цією процедурою.

1.2 Система передає на МР-В громадянина список кандидатів, що зареєстровані АС відповідно до вимог Закону та посилку на  МР-В  кожного кандидата  , відповідно до якої  громадянин може ознайомитись  з кандидатом та його ПРОПОЗИЦІЯМИ  .

1.3 Система передає на МР-В графік зустріч кожного кандидата  на радіо, телебаченні, безпосередніх ;

1.4 МР-В   громадянина  ,  аналізуючи ПРОПОЗИЦІЇ кандидатів , пропонує громадянину  одного  із тих, що відповідає його вимогам.

1.5 На  МР-В того кандидата, якого громадянин  обирає, він ставить електоронний підпис про своє рішення щодо цього кандидата,  МР-В інших кандидатів автоматично блокуються.

1.6  Якщо це однотурове голосування ,чи другий тур голосування  то перехід на 1. 9.

1.7 Система блокує роботу МР-В , підраховує кількість поданих голосів , визначає двох переможців  і передає громадянинуі у , визначені Законом,  установи  Закон про обрання для голосування  у другий тур на посаду тих двох кандидатів, які отримали найбільшу кількість голосів    Всі кандидати , окрім двох обраних, із списка кандидатів  на МБ-В громадянина    виключаються;

1.8 Перехід до позиції   1.3

1.9 Система блокує роботу МР-В , підраховує кількість поданих голосів , визначає переможця і передає громадянину  і у , визначені Законом,  установи Закон про обрання на посаду того кандидата, який отримав найбільшу кількість голосів.

2.Громадянин-кандидат , він же виборець. і  процедури   В-1 , В-3  , В-4 , В-6.

2.1 Діії громадянина як виборця підпорядковуються п1 

 2.2 Після виконання п.1.1 в термін визначений Законом кандидат, що належить до КОЛА, на власному МР-В робить заяву про бажання болотуватись на посаду та додає визначені Законом документи .МР-В громадянина забезпечує відповідність заяви та документів вимогам Закону .Система включає громадянина в список для голосування , узгоджує графік  зустрічей і передає все  на МБ-В кожного громадянина КОЛА.

2.3 По завершенню п.1.9:

2.3.1, Система виражає вдячність всім кандидатам , що не були обрані, за успішну роботу, при наявності зафіксованих АС порушень кандидат звертається за вирішенням питань щодо порушнь  на МБ  підсистеми Павовий захист

2.4 Система  вносить зміни в МР громадянина  передбачені Законом (Статутом) –Суверенітет, Добробут, Праця

3.Громадянин, що має право голосу ( виборець) і процедура В- 5 всеукаїнський референдум. 

 3.1 Ініціатор всукраїнського референдуму  — Наукова Спільнота , результатом діяльності якаі є науково – обґрунтовані ПРОПОЗИЦІЇ щодо устрою НАШОГО ЖИТТЯ  у виді проекту  Закону (перелік Законів визначається окремо)

 3.2 Кожен Закон представляється як програмний продукт в Автоматизованій Системі (АС) відповідно до напрямків життєдіяльності (1)-(8)

3. 3  АС через Мобільний регістратор (МР) громадянина   забезпечує прив’язку цього  продукту відповідно  до умов життєдіяльності  кожного  громадянина із КОЛА громадян, що мають право голосу і визначає термін , відповідно до якого громадянин зобов’язаний ознайомитись з ПРОПОЗИЦІЯМИ, започатковуючи Референдум щодо рийняттяПРОПОЗИЦІЙ по кожному Закону окремо  .

3.4  Громадянин , ознайомившись з  рішенням власного МР щодо відповідності ПРОПОЗИЦІЙ вимогам Конституції України   по кожному напрямку його життєдіяльності, при згоді ставить електронний підпис по кожному Закону  або залишає МР-В без підпису , обгрунтовуючи на МР-В своє рішення. При відсутності підпису і обгрунтування на МР-В, таке рішення   відокремлюється в окремий підрахунок, зменшуючи загальну суму  КОЛА виборців  на одиницю

3.5 По закінченню терміну , визначеного для ознайомлення, АC в онлайн режимі підраховує по МР –В громадянина наявність підписів      по кожному Закону окремо   .

3.6 Закон вважається прийнятим , якщо в голосуванні прийняли участь 75% виборців із КОЛА виборців  і за нього проголосувало 75 % із числа виборців , що прийняли участь в голосуванні  . Закон, що не набрав зазначену кількість голосів, направляється на доопрацювання.

3.7 Оскільки відповідно до  частини другої статті 94 Конституції України  процедура підписання і оприлюднення законів, встановлена нею, не застосовується до законів, прийнятих референдумом то відповідно до частин другої, третьої статті 5статті 69 Конституції України  рішення всеукраїнського референдуму є Закон , який  не потребує будь-якого затвердження. та  в тому числі Верховною Радою  Рішення КС № 6-рп/2008 від 16.04.2008}     

4 Громадянин, що має право голосу ( виборець) і  процедура  В-7  Збори  .   

 4.1 ( В7.1,В7.2)Порядок формалізації такий же як в процедурі В-!,  де  в список включається  всі ті , що зазначені  в 7.1, 7.2    і голосування відбувається  по кожній кандидатурі окремо. Результат голосування : Указ про позбавлення мандату або звільнення з посади і призначення виконуючого обов’язки. При нев иконанні Указу –блокіровка повноважень у МР і в посвідчені.

4.2 (В7.3) Порядок формалізації такий же як в процедурі В-5,  де  в якості Закону зазначаються ті, що указані в 7.3