Предпроектні рішення

Аналіз діючого законодавства станом на початок Революції гідності показує, що жодний Закон (яких нараховувалось на той час більше 9500) в тій чи іншій мірі не відповідає Конституції.

Завдячуючи громадським організаціям, породженим Революцією, які об’єднали експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів, за ці післяреволюційні роки, їм вдалось напрацювати таку законодавчу базу, яка в значній мірі вирішує проблему приведення діючого законодавства у відповідність до вимог Конституції України. Результати їх роботи публічні,з ними можна ознайомитись на відповідних сайтах
При всій позитивності діяльності цих організацій, в їх роботі не просліджується боротьба на законодавчому рівні з олігархізмом , як системою , що порушує фундаментальні права громадян, прирікаючи їх на бідність як духовну так матеріальну.
Підміняючи поняття олігархату поняттям корупція, не провівши чіткої грані між поняттям організованої злочинності і поняттям корупція, як особливий вид організованого злочину, діяльність цих організацій все більше починає носити викривальний характер злочинів, що породжуються олігархатом, а не боротьби з причинами , як результат дії олігархату, які провокують ці злочини, створення не тільки законодавчої бази а і засобів, які б забезпечили б їх унеможливлення .
Тільки визначивши чинники, які стали системоутворюючою базою олігархату в Україні, найбільш уродливо викривили конституційну сутність суспільних відношень, породили економічні і соціальні конфлікти, можна успішно його подолати.
В проекті розглядаються три чинники, як основні, законодавчо подолавши які можна проводити подальше реформування країни щодо забезпечення життєдіяльності громадян відповідно до вимог (1-8), які гарантує кожному із них Конституція України, забезпечивши їх Мобільними регістраторами.
(А). В першу чергу , слід відзначити впровадження в законодавчу базу таких понять, як роботодавець, найманий працівник, робочі місця, безробітні, які повністю підмінили пріоритети по відношенню до громадянина, людини, визначені ст.3 Конституції:
Не громадянин, разом з органами державної влади, визначає свій трудовий статус шляхом вільного вибору професії, роду занять і роботи , а створені для нього роботодавцями робочі місця.
Результат — мільйони безробітних, живий товар, яким вибірково роботодавець заповнює ці робочі місця (що корінним чином протирічить конституційним поняттями ст..3 Конституції — ст. 2,3,5,245 Кодексу законів України про працю);
Не співпраця заможних громадян на державних чи приватизованих суб’єктах господарювання – (власник, співвласник) з метою досягнення економічних і соціальних результатів (ст. 23, 68 Конституції та стаття 42. Господарського кодексу України) шляхом найбільш ефективного виробництва, розподілу, споживання суспільних благ, що відповідає соціальній справедливості, а антиконституційні відношення (роботодавець, найманий працівник) з метою забезпечення максимального прибутку роботодавцю шляхом безконтрольного використання природних ресурсів країни та привласнення, через монопольне підняття цін на товари і послуги , любих коштів , як інвестиційних, ініційованих державою на підвищення соціальних стандартів громадян.
Результат- співвідношення доходу роботодавця і найманого працівника складає порядка від 100 до 30000 і більше раз
Не територіальні громади (село, місто, район, область, країна) через свої зібрання, референдуми забезпечують разом з органами державної влади право верховенства народу щодо вирішення соціально-економічних питань, а роботодавці та фінансовані ними профсоюзи через вдруге створену , під їх впливом, у 2011р. Президентом-диктатором Януковичем В.Ф.”Національну тристоронню соціально-економічна раду” формують і реалізують державну економічну та соціальну політику регулювання трудових, економічних та соціальних відносин.
Результат- 90% громадян країни знаходяться на межі (або за нею) бідності, а як наслідок, чотири революції тільки за останні 15 років.
(Б). Не меншу роль у формуванні системоутворюючої бази олігархату стало впровадження в законодавчу базу таких понять як іноземні інвестори, діяльність суб’єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні, гарантії здійснення іноземних інвестицій, гарантії переказу та використання доходів від іноземних інвестицій, гарантії іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної діяльності,законодавство про іноземні інвестиції , які повністю ігнорують Конституцію України.
Нагадаю, інвестиція, капітальні вкладення — господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно  

Відповідно до ст. 13, 17, 142, 143 Конституції України, зазначений перелік придбання власності- належить виключно народу України і не може бути предметом розгляду з іноземними державами та їх громадянами, інакше це втрата суверенітету як народу так і держави.
В той же час іноземними інвесторами можуть бути любі юридичні особи, які зареєстровані на території інших країн, іноземці та особи без громадянства, які не мають постійного місця проживання на території України (іноземець — це особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав, особа без громадянства — це особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.), міжнародні організації- Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Світова організація торгівлі, Міжнародний валютний фонд та цілий ряд інших держав.
Результат- Власниками майже всієї цементної галузі є громадяни Франції, Власниками майже всієї нафтопереробної промисловості є громадяни Росії , Власник ( так і не установлений) ТОВ “Фінансово-промислова група «Альтком»”, яка будувала ледь не третину об’єктів Євро-2012 , належить державі Беліз, донедавна, Британський Гондурас і т.д.
Саме гарантії переказу та використання доходів від іноземних інвестицій, законодавчо забезпечує можливість олігархату надійно ховати украдені мільярди доларів за кордоном (сьогодні ця цифра сягнула за 100 мільярдів доларів).
(В). До третього чинника , що породив суттєві економічні конфлікти, слід віднести впровадження в законодавчу базу такого поняття як податок на додану вартість (ПДВ), що повністю поміняв пріоритети досягнення економічних результатів :
не забезпечення добробуту громадян , як першочергова задача, що визначається їх правами (1-8), відповідно до Конституції України , а забезпечення добробуту громадян інших держав шляхом виходу на міжнародні ринки, перетворення країни у світовий виробничий центр.
Результат — в одній із найбогатіших країн світу, іноземна валюта стала майже єдиним споживчим товаром.

Якщо народ України:
дійсно хоче подолати соціальну нерівність,
щоб забезпечення добробуту громадян , як першочергова задача, що визначається їх правами (1-8), відповідно до Конституції України, стало основним економічним результатом,
дійсно не хоче продати з молотка власну країну, а бути її хозяїном,
то саме наступні Закони Верховна Рада України зобов’язана негайно скасувати , як першочергові (а при її бездіяльності, сам народ повинен скасувати шляхом безпосередньої демократії):

А-1.Закон України Про організації роботодавців; Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»; Закон України «Про соціальний діалог в Україні»; п. 4-6 статті 21. Господарського кодексу; Указ від 02.04.2011 № 347/2011 Президента України Про Національну тристоронню соціально-економічну раду.,п.е ст..15 , ст.33 , п2 ст.35 п.1ст.37 п.2-4 ст.81 ,п.2-4 ст 82, ст..85, а,г ст..90,ст.03, розділи.20,21 ,22 Земельного Кодексу України
Разом з ними, повинні бути скасовані, підзаконні акти, реєстрації об’єднань та асоціацій в назві яких присутні слова: роботодавець, найманий працівник, безробітний, та інші закони, які суперечать Конституції України,

Б-1.Статті 390-400 Господарського кодексу України. Спеціальним Законом визначити порядок негайної передачі власності, що належить іноземцям, у Фонд розвитку України, а їх діяльність в Україні привести в ранг партнерства, забезпечивши права і гарантії їх діяльності, у відповідності до Конституції України.

В-1 Статті 180-212 Податкового кодексу України. Окрім того, спеціальним Законом, зобов’язати керівників підприємств в калькуляції ціни товару(послуги) 20% ПДВ віднести на заробітну плату (збільшивши її в такий спосіб майже в 3 рази), передбачити кримінальну відповідальність за невиконання зазначених вимог закону.

Тільки провівши зазначені вище законодавчі зміни, та провівшм модернізацію в великого (середнього) бізнесу (додатки1,2), на наш погляд, можна приступати до реалізації мети визначеної даним проектом.

Додаток 1.

Великий (середній) бізнес України, який є 

Великий бізнес в Україні, що складає основу економіки України – це сокупність порядка 800  гігантських приватних систем (приватсистем),  яким належать приватизовані суб’єкти господарювання з мільярдними та порядка 5800-6000 мільйонними засобами виробництва, створеними в основному ще громадянами СРСР та УРСР, що, разом, отримали у власність не менше 85% засобів виробництва від тих, що були у державній власності,  на яких працює  всього порядка 20% працездатного населення України. Власники цих приватсистем і є олігархічна меншість (порядка 7000, порівняйте –сорок два мільйони), які  “вільно” конкурують між собою, не за те щоб покращити наше життя накраще, а  в який спосіб відібрати, поглотити, обанкрутити або просто знищити  конкурента,  приєднати ще не  приватизовані засоби виробництва, що знаходяться у державній  власності.

Стосовно великого бізнесу, що ніби є державною власністю. Це залишки ще не приватизованих суб’єктів господарювання (держсистеми) у державному секторі, (які у списку на приватизацію або які не підлягають приватизації), власниками яких є директора, призначені апаратом управління держави (АУД), окрашені тією політичною краскою, якою покрашений АУД і діють, знову ж таки, не в наших інтересах , а виключно в інтересах тих осіб, які їх призначили, звичайно, не забуваючи про себе та своїх близьких

Організаційно приватсистеми  та більшість держсистем  побудовані так, що власники цих систем  ніякої відповідальності,  ні перед суспільством, ні перед АУД,  за їх діяльність не несе. Адже сотні, а то і тисячі суб’єктів господарювання, що є власністю приватсистеми (держсистеми), розпорошені за реєстрацією і відповідальністю  за сплатою податків  по всій країні. Об’єднати результати діяльності цих суб’єктів може тільки їх власник і тільки на підставі баз даних автоматизованих систем керування (АСК), які АУД взагалі не доступні.  Для отримання зазначеної  інформації ЗМІ, та через них суспільством, потрібна не аби-яка мужність і чесність служителів ЗМІ. Особливо, якщо врахувати, що в діяльності цих систем використовуються  “тіньові  механізми”, а практично всі  ЗМІ є власністю приватсистем.

Аналізуючи систему управління приватсистем та використання ними приватизованих засобів виробництва для отримання валового доходу приходим до  висновку, що приватним власникам вдалось, в рамках дії , започаткованої ще 20 років назад АУД, так званої монетарної економічної політики М.Фрідмана (відповідно до якої “вільна” конкуренція виправдовує любі засоби заради накопичення капіталу, ігнорує соціальну справедливість у розподілі отриманого доходу та морально-етичні норми і традиції, що історично склались у взаємовідношеннях між людьми у іх спільній роботі)  кожному у своїй приватсистемі, реалізувати,  практично всі рекомендації науковців , а саме:

(1). Питання невизначеності та впливу ринкового хаосу на грошову економіку для отримання максимального валового доходу вирішується в приватсистемах виключно на базі наукового впорядкування та прогнозування цієї невизначеності  шляхом використанням комп’ютерних атоматизованих систем керування (АСК) формування баз данних щодо  інформації про рух матеріальних і грошових потоків не тільки  пов’язанних з власним ринковим  середовищем, а і станом справ на світових ринках (маркетинг);

(2). Організувовано свідоме науково-обґрунтоване регулювання господарської діяльності всіх суб’єктів господарювання, що є власністю приватсистеми  для забезпечення  їх ціленаправленного економічного розвитку щодо досягнення максимального прибутку власнику приватсистеми, як  кожним суб’єктом окремо так приватсистемою в цілому. Питання переоснащення засобів виробництва, оптімізації фонду оплати праці, гуманізації умов трудової діяльності, заохочення підвищення кваліфікації робітників, високої оцінки їх творчої праці, соціальні питання (квартири, дитячі садки, інфраструктура, екологія, тощо), залишились на рівні можливого, а питання пенсійного забезпечення, як доля прибутку від експлуатації засобів виробництва тим, хто їх створював,  абсолютної ренти, пов’вязаної з видубутком та використанням природних ресурсів, виробництвом енергії і експлуатацєї землі,   закріпленя права працівників на участь у прийнятті рішень та розподілі спільного  доходу, відповідно до їх інвестиційних можливостей,  взагалі не розглядались) .

(3). Управління господарюючими суб’єктами  приватсистеми побудовано на базі локальних АСК, об’єднаних в єдину деревообразну АСК, в якій прийняття та   ухвалення  рішень щодо  розвитку приватсистеми за рахунок легалізованого прибутку, створених многомільйонних так званих благодійних фондів (імені…)  та легалізованих офшорних інвестицій здійснюється на базі  комплекса формалізованих економіко-математичних і правових моделей. В зазначений комплекс включені моделі “оптимізації” щодо використання “тіньових” засобів зменшення податків, виведення не оприбуткованих капіталів в офшори  та використання  їх в пода льшому у виді інвестицій, нарахування  “конвертної” зарплати та моделі вирішення в корупційний спосіб проблем пов’язаних з тіньовою діяльністю. В рамках приватсистеми, окрім офіційного керівництва, створена мобільна малочисельна але висококваліфіковна група  юристів та адвокатів “правова  безпека”, яка оперативно, на підставі данних АСК, вирішує  як “тіньові” так і інші проблеми.

(4). Впроваджені АСК являються системами управління,  де формалізовані критерії оцінки діяльності господарюючих суб’єктів щодо  забезпечення максимального прибутку власнику приватсистеми, та локалізації тих господарюючих суб’єктів, які не придержуються цієї угоди. В рамках приватсистеми створена мобільна малочисельна але надзвичайно професійна група “економічної безпеки” яка швидко і оперативно, на підставі данних АСК та “смотрящих”, виправляє такі ситуації, а також врегулйовує “рекетерські та рейдерські наїзди” АУД або такіж наїзди конкурентів . Саме тому, економічної злочинності щодо зловживань чи то керівництвом господарюючих суб’єктів чи навіть  працівниками в приватсистемі практично не має. Питання додержання керівництвом  господарюючих суб’єктів вимиг щодо прав та свобод працівників відповідно до трудового кодексу та Конституції  залишились взагалі позаувагою щодо контролю АСК, а тим білше власника приватсистеми.

Той же аналіз управління на державних великих підприємствах (держсистемах) свідчить про те, що аналогічні перетворення (1)-(4) , з великою натяжкою, стались і там, за одним невеличким уточненням- рівень економічної злочинності внутрі зазначених держсистем зашкалює (яскравий приклад, держрезерв, свідчення одного із державних високопосадовців-коли по документам  резерв на мільйони грн. ніби є, а фактично його не має, розкрадений). Причому, якщо (виділені жирним вище) питання всетаки якось піднімаються  в приватсистемах то у держситемах вони навіть не стоять на “порядку денного”.  І причина зрозуміла, — повна “відсутність” коштів.

Всі реформи, що впроваджуються уже нинішнім ОДВ -це реформування , що направлені на укріплення адміністративно- бюрократичної , олігархічної системи управління в національній економиці, бюджетній сфері та і в самому ОДВ, в рамках тієїж  монетарної економічної політики,  з однією цілью-багатий повинен стати ще багатішим.

 Додаток 2. Велике(середне) підприємництво України, яким має бути.

Спробую окреслити ті трансформації, які потрібно здійснити, щоб нині діючі приватсистеми (держсистеми)  можна було б  вважати соціально-демократичними правовими системами:

Положення1. Приватсистема (держсистема),  це цілісний суб’єкт господарювання, що має єдиного Власника, який несе всю відповідальність перед Всеукраїнським народним зібранням  громадян України та ОДВ за дії системи в цілому та належних (підпорядкованих) йому  суб’єктів господарювання щодо ефективного використання приватизованих (наданих в користування) засобів виробництва з метою досягнення економічних і соціальних результатів (ст. 23, 68 Конституції та стаття 42. Господарського кодексу України) шляхом найбільш ефективного виробництва, розподілу, споживання суспільних благ, що відповідає соціальній справедливості забезпечення  обгрунтованного  рівня життя  працюючих в  системі співробітників, з врахуванням їх інвистицій,   реалізуючи економічну модель визначену положенням 2 

Приватсистема (держсистема), як цілісний суб’єкт господарювання  підлягає реєстрації у виконавчому органі державної влади,  її діяльність повинна відповідати політиці ОДВ , яким вона зареєстрована,  її засоби виробництва підлягають реєстрації  у Фонді державного майна.  Одночасно, підлягає реєстрації  в ОДВ автоматизована система керування АСК та встановлюється порядок відкритого (але захищеного від зовнішнього впливу) доступу до  баз данних цієї АСК в частині інформації, що наведена в положені 2

Всі суб’єкти господарювання належні приватсистемі (держсистемі) становляться її структурними підрозділами та позбавляються державної реєстрації. Будь-який суб’єкт господарювання, що вийшов зі складу приватсистеми (держсистеми), зобов’язаний зареєструватись як новий Власник з повноваженнями, зазначеними вище.

Суттєві застереження до п.1:

(а) При такому підході реєстрації приватсистем  (держситем), їх Власником, може бути  тільки громадянин України (абз.1 ст. 13 Конситуції України). В той же час Власниками майже всієї цементної галузі є громадяни Франції, Власниками майже всієї нафтопереробної промисловості є громадяни Росії , Власник ( так і не установлений) ТОВ “Фінансово-промислова група «Альтком»”,  яка збудувала третину об’єктів Євро-2012 та отримала всі прибутки, , належить державі Беліз, донедавна, Британський Гондурас і т.д.

(б) Україна багатонаціональна держава. Кількісний склад українців і національних меншин має достатньо чіткий процентний національний вимір. Підраховуючи об’єм приватизованих засобів виробництва, отриманих Власниками за національним признаком,  констатуєм зосередження об’ємів зазначених засобів в процентному вимірі, що навіть близько не відповідає національному процентному виміру. Така ситуація, на наш погляд, суперечить соціальній справедливості відповідно до, ст.1 та  протирічить ст.11, ст.13, ст. 24 Конституції України.

(в) Саме приведення несумісницьтв (а), (б) з Конституцією України, в першу чергу, повинні бути вирішенні ОДВ при реєстрації  приватсистем (держсистем).

(г) Окрім того, всі без виключення, Власники повинні надати обґрунтовані заходи та терміни їх виконання щодо переходу на нову систему господарювання, визначену п.1-7 (Своєрідна люстрація Власника не тільки і не стільки по признакам- був стукачем, належав до КПСС, крав у держави і т.д., а за єдиним признаком-можеш чи не можеш працювати по новому) . Зазначені заходи повинні бути формалізовані і імплеменовані в АСК для об’єктивного та автоматичного контролю за їх виконанням Всеукраїнським народним зібранням  громадян України через АСПР Майдан. Невиконання  Власником указаних заходів є  підставою для ініціювання мір , визначенних  п.7

Положення 2. Складові валового доходу, отриманого в процесі господарської діяльності приватсистеми (держсистеми), визначаються слідуючою економічною моделю:

(1) Поточні витрати, пов’язані з господарською діяльністю, в тому числі, що потребують валютні грошові ресурси;

(2) Фонд оплати праці, в тому числі відрахування із заробітної плати -7%+ прогресивна шкала, при перевищені зарплати 6-и мінімальних бюджетів людини ( МБЛ) , 100%, при перевищені 10 МБЛ,  у пенсійний фонд- 9% (відрахування у державний пенсійний фонд направляти із зарплати тільки  тих громадян, які досягли  45 років, всі інші в накопичувальний фонд, звичайно, цифри 7,6, 9,10, 45 підлягають дискусії);

(3) Фонд соціального забезпечення:

(а) як неоподаткована добавка до зарплати МБЛ, що пов’язана з  витратами на медичне забезпечення та профілактику здоров’я, покращенням  житлових умов, утриманням дітей та наданням їм дошкільної та середньої освіти, участі в  культурному, мистецькому та спортивному житті, наприклад, взявши що за основу законопроект “Перегляд прожиткового мінімуму для забезпечення кожному українцеві гідного рівня життя у відповідності до стандартів у сучасному суспільстві” ;

(б) пожиттєве утримання непрацездатних інвалідів, які отримали травми на виробництві; утримання дітей та виплата  родині, що втратила годувальника за рахунок диведендів, що є результатом їх інвестицій ,;

(4) Фонд модернізації та переоснащення засобів виробництва (наукове обґрунтування, проектування, витрати на обладнання та роботи по впровадженню, як доля поточних витрат) з врахуванням гуманізації умов трудової діяльності, екології та інфраструктурних змін, забезпечення  підвищення кваліфікації та зайнятості вивільнених найманих працівників шляхом їх перепрофелювання при автоматизації і комп’ютеризації виробничих процесів, в тому числі валютні грошові ресурси;

(5)  Загальнодержавний фонд розвитку науки і інноваційних технологій, як доля прибутку від попереднього вкладу науки у створення приватизованих засобів виробництва  (перераховується на спеціальний державний рахунок казначейства, з подальшим перерахуванням науковим організаціям щодо виконання ними державних цільових програм);

(6) Фонд  пенсійного забезпечення, як доля прибутку від пенсійних внесків вкладених у виробництво та  експлуатації засобів виробництва тим, хто їх створював ( перераховується виключно у державний пенсійний фонд  як дивиденти майбутнів виплат));

(7) Фонд абсолютної ренти, пов’вязаної з видубутком та використанням природних ресурсів, виробництвом енергії і експлуатацєї землі , використання основних фондів, які прямо, чи опосередковано походять від загальнонародної власності УРСР (перераховується на спеціальний державний рахунок казначейства, з подальшим перерахуванням на персональні рахунки МРАК ЖГУ).

(8) Прибуток Власника, як різниця між доходом і складовими (1)-(7), в тому числі, податок на прибуток-16% (дивіденти із чистого прибутку розглядаються як зарплата з відповідними відрахуваннями зазначеними у (2),(3) ).

                 Суттєві  застереження до п. 2:

(а) Зазначена вище економічна модель надає можливість, через ефективну роботу приватсистеми (держсистеми), володіння кожним працівником системи та звичайним громадянинами наявними цінностями та багатствами Держави, як природними, так і створеними працею поколінь всіх людей. А тому повинна бути імплементована в АСК приватсистеми (держсистеми) у виді   законодавчо визначеначених  формалізованних процедур автоматично забезпечуючи це володіння через Мобільний ртратор

(б) При переході до пропонованої економічної моделі ціни фіксуються і залишаються незммінними не менше року, а  ліквідовані складові у калькуляції ціни- ПДВ та соціальний внесок на заробітну плату, а також зменшення податку на прибуток з 25% до 16%- направляються у Фонди 2 (2)-(3), збільшуючи у собівартості товару складову заробітної плати трудового колективу не менш ніж до 32% (на сьогодні ця складова-7-8%). Кошти, що калькувались ніби як витрати (а також “тіньові”, що складають від 45% до 70% в кінцевій ціні товару) розподіляються між складовими 2 (4)-(8) шляхом соціального консенсусу ОДВ (міністерство економіки разом з народними депутатами ВР-розробляє нормативи та порядок формування фондів 2 (5)-(7), а також зміни щодо вищезазначених податків та зборів) Власниками та трудовими колективами .

(в) Наповнення фонду 2 (6), а разом з ним і фондів 2 (5), (7) необхідно провести не тільки за рахунок зменшення витрат, а за рахунок зменшення прибутку ,  що знаходиться у тіньовій сфері.

(г) Забезпечити  припинення адміністративного та  скасування судового провадження в частині, що  пов’язана з нарахуванням або донарахуванням ПДВ, а також законності нарахування на зарплату (за різними підрахунками скасуванню підлягають не менше 300 тис. судових справ).

(д) Зазначені в застереженнях  (а)-(г) рішення  можливі тільки за умови відкритого (але захищеного від зовнішнього впливу) доступу до  баз данних АСК приватсистем (якщо ти працюєш чесно, то ховати тобі нічого) та повністю змінюють підходи щодо проведення податкової , пенсійної реформи, реформування науки , структурних змін у промисловості та торгівлі.

Положення 3. Власник   несе відповідальність за те, що всі працівники, незалежно від посади, є  зареєстровані в базі даних АСК, з посиланням на угоду укладену між працівником і Власником ( або особою, що призначена Власником). Угода визначає місце праці працівника та його обов’язки, порядок звітності за результати виконаної роботи та оплати його роботи, штрафні санкції та умови  його звільнення при неналежному виконанню ним його обов’язків, порядок оскарження прийнятих по відношенню до нього санкцій, а також соціальні стимули ефективності його праці. Контроль виконання зобов’язань працівником та порядок нарахування йому заробітної плати, а також додержання, в процесі виконання ним зобов’язань, його прав  і свобод, що передбачені Конституцією та Трудовим Кодексом або порушення посадовою особою по відношенню до працівника, або порушення вищестоящою посадовою особою по відношенню до нижчестоячої особи  щодо їх прав і свобод, при виконанні ними своїх посадових повноважень (зобов’язань) забезпечується через АСК законодавчо визначеними імплементованними в АСК формалізованими процедурами.

Положення 4. Власник   несе відповідальність за те, що господарська діяльність приватсистеми відповідає установленому Господаським Кодексом України порядку її діяльності, а відносини, що виникають у процесі організації та здійснення цієї діяльності між ним і власниками інших суб’єктів господарювання оформлені господарськими договорами, зареєстрованними і формалізованними в виді процедур їх виконання в АСК. Будь-які спроби проведення “тіньових” оборудок службовою в зговорі з посадовою особою чи працівником, блокуються законодавчо визначеними імплементованними в АСК формалізованими процедурами  економічного захисту.

Положення  5. Критерій оцінки діяльності приватсистеми (держсистеми):

(а)Співвідношення доходу 10% найбільш оплачуваних співробітників , включаючи Власника,  до такої  ж  кількості співробітників з найменшим доходом повинно складати не більше 5 раз ( наведені цифри-10, 5, підлягають обговоренню). Заробіток будь-якого працівника повинен відповідати його статусу і не може бути менше МБЛ

(б) Реакція Власника (або особою, що призначена Власником) на зареєстровані АСК економічні порушеня (не виплата в повному обсязі заробітної плати відповідно до фондів 2 (2),(3), не цільове використання коштів- фонд 2 (4), заборгованість по сплаті нарахувань-фонди 2  (5)-(7), не сплати податків 2 (2),(8) , порушення прав і свобод працівників (3,4) та прийняття мір щодо їх виправлення ( порушення та реакція Власника реєструються та зберігаються в АСК на протязі трьох років).

Положення 6.  Оцінка діяльності приватсистеми (держсистеми) проводиться незалежним аудитом, Власником та Трудовим колективом по результатам щорічних розрахунків показників 5(а,б) з врахуванням доходу, прибутку та складових 2 (1)-(7) виключно на підставі законодавчо визначених формалізованих процедур імплементованих в АСК та баз данних із первинних бухгалтерських документів (в електронному виді);

Положення 7. Власник  може втратити (абз.3,4  ст.13 Конситуції України) приватсистему, як свою власність, при невиконанні умов-1(4), а також умов, що визначаються крітерієм — 5, шляхом  оцінки його діяльності  — 6, але тільки на підставі рішення суду .

Саме реалізація  положень 1-7  забезпече перехід нині діючого великого бізнесу від  монетарної до соціальної, демократичної,  правової економічної моделі.л

Чому соціальної?

(а) Власник суб’єкта господарювання на період проведення реформ зобобов’язаний, фіксуючи ціни  не менше чим на рік,  ліквідувавати складові в калькуляції ціни- ПДВ, соціальний внесок, зменшити податок на прибуток. Всі зазначені ліквідовані і унормовані складові добавляються до складової-заробітна плата трудового колективу, фактично збільшуючи її не менше ніж  в 5 раз, а знчить забезпечується соціальна справедливість у розподілі доходу між власником і працівником;

(б)  На Власника великого бізнесу перекладається відповідальність за формування пенсійного забезпечення, як долю доходу, від використання засобів виробництва, тим, хто їх створював (що дасть можливість збільшити пенсійний державний фонд не менш ніж у два з половиною рази), формування фонду розвитку науки і інноваційних технологій, як долю доходу від попереднього вкладу науки у створенні привтизованих засобів виробництва, а також фонду абсолютної ренти, пов’вязаної з видубутком та використанням природних ресурсів, виробництвом енергії і експлуатацєї землі, чим забезпечується соціальна справедливість у розподілі доходу між власником і громадянами, яким зазначений дохід гарантований КонституцієюУкраїни

(в) На Власника  великого суб’єкта господарювання, саме з його прибутку,  перекладається зобов’язання щодо працевлаштування скороченних ним працівників, пожиттєве утримання непрацездатних інвалідів, які отримали травми на виробництві , утримання дітей та виплата  родині, що втратила годувальника, (а не за рахунок суспільства через так звані біржі труда, фонди), що забезпечує соціальну відповідальність конкретного Власника  за умови праці на його підприємстві.

(г) На  працівників суттєво скорочується податкова нагрузка — податок з прибутку (з заробітної плати) -7% та, ті кому менше 45 років- у накопичувальний пенсійний фонд, а ті кому 45 і більше- у державний пенсійний фонд — 9% (за нинішніх умов-відповідно порядка  21% та 35%).

Чому демократичної?

(а) Результати діяльності суб’єкта господарювання інформативно відкриті любому громадянину України на підставі прямого  (але захищеного від зовнішнього впливу) доступу до  баз данних цього суб’єкту.

.(б) Контроль діяльності суб’єктів господарювання проводиться виключно на підставі демократичних процедур імплементованних в АСК цих суб’єктів, що виключають адміністративні методи контролю шляхом  ліквідації як державної податкової служби в цілому так  ДПІ та державних фондів у кожному районі.

Чому правової?

(а) Будь-які спроби  Власника порушити права  і свободи працівника, що передбачені Конституцією та Трудовим Кодексом, блокуються законодавчо визначеними імплементованними в АСК процедурами, при необхідності, автоматично передаються у базу данних контролюючих органів, як інформація щодо скоєння злочину, у базу даних ЗМІ та профсоюзних організацій.

(б) Будь-які спроби  працівника порушити трудову угоду або нормативні документи, що визначають порядок його діяльності,  також блокуються в АСК і направляються Власнику для прийняття мір щодо його подальшого працевлаштування. При необхідно/сті, автоматично передаються у базу данних контролюючих органів, як інформація щодо скоєння злочину.

Тобто, дійсно реалізуються такі важливі  тези, як соціальна справедливість та рівність всіх перед Законом. Питання тільки в тому, чи  готові Власники  піти на такі уступки, щоб їх приватсистем (держсистем) можна було  вважати дійсно соціальними демократичними правовими системами,  самих Власників- просто заможним громадянами, а не олігархами (тобто громадянином, який отримав свої статки , користуючись законами, що порушують Конституцію України)